back
SYNKHRONOS I

"SYNKHRONOS I" - 2002 - serigraphy - 80 x 45 cm