back
FOLIO G I

"FOLIO G I" - 2002 - serigraphy - 58 x 82 cm