back
FOLIO 1

"FOLIO I, VARIATION" - 2001 - serigraphy - 44 x 33 cm


FOLIO III

"FOLIO III, VARIATION" - 2001 - serigraphy - 44 x 33 cm