back

"Ekleipsis 2" - 2005 - MIXED MEDIA - 90 x 90 cm